Покана за членство в „Клъстер Тракия икономическа зона“

Покана за членство в „Клъстер Тракия икономическа зона“

Уважаеми дами и господа,

От името на „Клъстер Тракия икономическа зона“ /КТИЗ/ имам честта да отправя покана към фирмата, която представлявате, да стане асоцииран член на сдружението, чийто екип създаде и ръководи „Тракия икономическа зона“, най-мащабната и устойчиво развиваща се индустриална зона в България и Югоизточна Европа.

Надяваме се със силата на това обединение да участваме още по-ефективно при взимането на икономическите решения за България – на национално и международно ниво. Крайната цел е да станем незаобиколим фактор с „глас“ в икономическия живот на страната, за да можем още по-силно да отстояваме мнението на бизнеса /работодателите/ като цяло.

 1. ПРАВА НА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА „КЛЪСТЕР ТРАКИЯ ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА“:
 2. да участват в дейността на Сдружението;
 3. да участват в Общото събрание с право на съвещателен глас;
 4. да бъдат информирани за дейността на Сдружението;
 5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ:
 6. да изпълняват приетите решения от Общото събрание и оперативните решения от Управителния съвет;
 7. да спазват устава и да работят за постигане на целите на Сдружението;
 8. да работят за развитието и издигане на обществения авторитет на Сдружението;
 9. да заплащат членски внос, съгласно установеното от съответния компетентен орган на Сдружението.
 • Изхождайки от факта, че различните зони в състава на „Тракия икономическа зона“ имат специфични проблеми за решаване, след консултации с някои от фирмите решихме зоните да са структурирани като регионални звена към „Клъстер Тракия икономическа зона“ – Куклен, Марица, Раковски и т.н. Всяко регионално звено излъчва председател на ротационен принцип. Председателят има опцията да делегира част от своите задължения на изпълнителния директор на Сдружението.
 1. УСЛУГИ И ПОЛЗИ ЗА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА КТИЗ:
 2. Представителство пред местната и държавната власт /Тракия икономическа зона е бранд, създаден преди 7 години, който вече е с междуродна известност, с огромен авторитет пред българските и чужди институции/. Например, още в началото на пандемията от коронавирус екипът на КТИЗ изработи заедно с фирмите предложения към правителството на НБ.
 3. Поставянето, разискването и решаването на възникнали проблеми във всяко регионално звено пред съответните институции: поддържане на пътната инфраструктура, снегопочистване, извозване на битовите отпадъци, обществен транспорт до съответната зона, оптимизиране на инфраструктурата, свързана с доставката на електроенергия, вода и интернет и т.н. Например: Входирахме в Областна администрация искане от фирмите в зона Куклен за спирки на обществения транспорт в локалните платна на Асеновградско шосе.
 4. Получаване безплатно CV-та на различни специалисти, които търсят работа. Иновативна платформа за работодатели и работници става наш партньор.
 5. Осъществяваме силна връзка бизнес-образование. Членове на Клъстера и партньори са няколко университета и професионални гимназии, с които работим по общи проекти за придобиване на знания и умения, необходими на бизнеса. Например, в момента реализираме проект с 4 професионални гимназии за практически занятия в нашия Център за професионално обучение ТРАКИЯ.
 6. Предоставяне на безплатен достъп до учебни материали, създадени въз основа на 2-годишен проект по програма Еразъм+. КТИЗ е партньор по проект „Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене“, в който участват университети и търговско-промишлени палати от 4 държави. В момента проучваме дефицита в уменията на инженерно-техническия персонал в сектора на машиностроенето и мехатрониката. Някои от фирмите от ТИЗ се включиха в анкетата. През следващата година и половина предстои изготвяне на учебния материал, създаване на онлайн платформа за активно учене на общността и мобилно приложение под формата на база данни с образователни ресурси.
 7. Ползването на Центъра за професионално обучение ТРАКИЯ, единственият по рода си в България – ситуиран в индустриална зона, оборудван с последно поколение техника. Фирмите могат да ползват обучения, квалификация и преквалификация на кадрите си – съответно срещу преференциални такси.
 8. Получаване на безплатен пиар, свързан с общите дейности на Клъстера, както и преференциални цени при индивидуални инициативи. Когато пресинформацията е за Клъстера и неговите членове, както и за Тракия икономическа зона, обикновено медиите я копират, за разлика от това една фирма сама да търси медийни изяви. Имаме стотици хиляди публикации за Тракия икономическа зона и инвеститорите в нея. Десетки чужди медии направиха позитивни репортажи, изпращайки кореспонденти на място в много от компаниите. По този начин самите фирми получиха безплатна национална и международна реклама, която им спести хиляди левове. Медиите търсят за информация Клъстера и ТИЗ и ние насочваме към кои фирми да се обърнат за публикации или репортажи.
 9. Преференциални цени за реклама и рекламни публикации в различни медии.
 10. Получаване на 1 безплатна публикация в месечния бюлетин на Тракия икономическа зона, който има над 1 000 абоната и се качва в сайта и социалните мрежи, както и 1 безплатна информация, изпратена към останалите фирми от ТИЗ /при търсене на партньорства, предлагане на услуги и продукти/. Регламентирано стойността на двете услуги е 1600 лева без ДДС.
 11. Предоставяне на комплексни маркетинг услуги, организиране на събития, изготвяне на видео и фото-съдържание. Включване в различни проучвания за проблемите на бизнеса.
 12. Преференциални цени при ползване на правните услуги на „Респект консулт“ – юридическият консултант на Тракия икономическа зона. „Респект консулт“, например, помогна за промяната на наредбата за заустването на отпадните води, един казус, който реши законодателния проблем, както на фирми, така и на общини.
 13. Съдействие за получаване на сертификат „Инвеститор „Клас А” на компаниите при преференциални цени.
 14. Преференциални цени за услугите на лабораторията за акредитирани дейности по изпитвания на тестови образци и калибриране на технически средства, която е в процес на създаване.
 15. Съдействие за установяване на сътрудничество между самите фирми – членове за съвместни проекти.
 16. Създаване и участие в различни проекти на национално и европейско ниво. Имаме реализирани такива по европейски програми, както и участие в нови проекти.
 17. Преференциални цени от партньори на Клъстера – местни и световни лидери в своите области, които предоставят на фирмите от Клъстера отраслово-фокусирани одиторски, данъчни и консултантски услуги. По време на пандемията от коронавирус, например, с тях договорихме да изготвят на желаещите фирми проекти по антикризисните програми, а заплащането им да е след получаването на парите по проектите. Партньори са и фирми, които предоставят софтуерни продукти, охрана, почистване, кетъринг и др.
 18. Тракия икономическа зона е в основата на Консорциум „Въглеродно неутрални индустриални паркове“ – българският проект, който отговаря на политиките на „Зелената сделка“ на Европейския съюз. Консорциумът ще реализира целите си чрез дейности в сферата на Мехатрониката (нови транспортни средства и роботика), Енергетиката (енергийна ефективност, управление на енергийното потребление, производство на водород, биогаз, соларна енергия, вятърна енергия, енергийни кооперативи), Биоикономиката, Дигитализацията и социалната свързаност (образование и квалификация, изграждане на детски градини и социални жилища, медицински центрове, привличане на всички социални общности, и стимулиране на социално предприемачество) и Приложноизследователската дейност. На първо време фирмите ще могат да получат „зелена енергия“ от пилотния соларен парк в зона Раковски, чието реализиране се подготвя.

ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС за асоциираните членове на „Клъстер Тракия икономическа зона“ е 7200 лева без ДДС на година /600 лева на месец, като вноските са на 4-ри тримесечия/.

При еднократна вноска на годишния членски внос отстъпката е 25% –  5 400 лева без ДДС.

14.01.2021 г.

Гр. Пловдив

 

С уважение:

Инж. Пламен Панчев

председател на „Клъстер Тракия икономическа зона“