ОБЯВА oт „ТЮРКОАЗ ТЕКСТАЙЛ“ ООД

ОБЯВА oт „ТЮРКОАЗ ТЕКСТАЙЛ“ ООД

ОБЯВА

ТЮРКОАЗ ТЕКСТАЙЛ“ ООД

На основание чл.4, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 август 2019 г.)

УВЕДОМЯВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имамe инвестиционно предложение за: Предприятие за производство на синтетични технически прежди от полиестер и полипропилен с висока добавена стойност“ в ПИ № 61412.15.168 в землището на с. Радиново, местност „Шопови Брести“

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Oбщина  Марица,  Кметство на с. Радиново, община Марица или в РИОСВ – гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122.