ОБЯВА

ОБЯВА

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., изм. и доп. ДВ.
бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от

23 Август 2019г.)
Спартак Лъвов Николов
Гр. Пловдив, ул. „Хан Аспарух“ № 120
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на

обект:

Промяна предназначение на ПИ 11845.11.13 за обществено обслужващи дейности и
ТИР паркинг, като разширение на УПИ 011019 /11845.11.34/ – открит паркинг за товарни
автомобили в местност „Кара Топрак“ в землището на с. Войводиново, Община Марица,
Област Пловдив.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Спартак Лъвов Николов

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив,

Гр. Пловдив, ул. „Хан Аспарух“ № 120, 0887435604

/лице, адрес, телефон/
Информацията за инвестиционно предложение е налична в офиса
Гр. Пловдив, ул. „Хан Аспарух“ № 120
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” №122