И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – ПЛОВДИВ

 

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

 

От ЗИЕС ЮРЪП‘‘ ЕООД, гр. София, ЕИК: 207488892

 

Пълен пощенски адрес: гр. София п.к. 1000, р-н „Средец“, пл. „П. Р. Славейков“ №6, ет. 2, ап. офис 2

Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив п.к. 4000, р-н „Централен“, ТЦ ГРАНД – офис 6,

ул. „Капитан Райчо“ №56, ет. 5

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел.: +359 32 27 50 30; моб.: +359 898 745 331;

e-mail: office@mixgroupbg.com; yanakiev@mixgroupbg.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Чен Инси, чрез Стефан Янакиев – упълномощено лице

Лице за контакти: Стефан Янакиев

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

 Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдещo “Предприятие за производство на части и принадлежности за автомобили“ в  УПИ 21.276 (ПИ 61412.21.276) – смесено многофункционално застрояване,  землище на  с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив”.

 

Инвестиционното предложение е ново.

 

Проектният тръбен кладенец ще бъде изпълнен също в имот УПИ 21.276 – смесено многофункционално застрояване (ПИ 61412.21.276), по КК на  с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив.

 

Географските координати на проектния тръбен кладенец в система WGS – 84 са:

N 42°11’00.023  E 24°39’15.605“

 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

 

Прилагам:

  1. Информацията поприложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната средаот наредбата – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
  2. Документи, доказващи осигуряване от възложителя на обществен достъп до информацията поприложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от наредбатаи предоставяне на копие на хартиен и на електронен носител на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от наредбата.
  3. Информация относно обществения интерес, ако такъв е бил проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от наредбата, в т.ч. получени писмени становища от заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от проведени срещи и др. от осигурения от възложителя обществен достъп до информацията поприложение № 2 към чл. 6.
  4. Оценка почл. 99а от ЗООС(в случаите по чл.118, ал.2 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
  5. Информация и оценка почл.99б, ал. 1 от ЗООС(в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) –
    един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
  6. Документ за платена такса.

 

 

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

 

 

 

Дата: юли 2024г.

Уведомител:……………………….

                                                                                                             (подпис)