О Б Я В А

О Б Я В А

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.,  изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)

 

„ЗИЕС ЮРЪП“ ЕООД

БЪЛГАРИЯ, ОБЛАСТ: СОФИЯ (СТОЛИЦА), ОБЩИНА: СТОЛИЧНА

НАСЕЛЕНО МЯСТО: ГР. СОФИЯ, П.К. 1000, Р-Н СРЕДЕЦ

БУЛ./УЛ. ПЛОЩАД П. Р. СЛАВЕЙКОВ № 6, ЕТ. 2, АП. ОФИС 2

ЕИК 207488892

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

„Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на бъдещо “Предприятие за производство на части и принадлежности за автомобили“ в  УПИ 21.276 (ПИ 61412.21.276) – смесено многофункционално застрояване,  землище на  с. Радиново, община „Марица“, област Пловдив”.

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: инж. Стефан Янакиев

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56, ТЦ „Гранд“, ет. 4, офис 6

Стефан Янакиев – Упълномощено лице

Телефон и е-mail: тел. 032 27 50 30, е-mail: office@mixgroupbg.com

/лице, адрес, телефон/

 

Информация за инвестиционно предложение е налична в офиса на „МИКС ИНЖЕНЕР СУПЕРВИЖЪН“ АД; гр. Пловдив, ул. „Капитан Райчо“ №56, ТЦ „Гранд“, ет. 4, офис 6

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” №122