Меморандум за Дигитална България – България 4.0

Memorandum for digitalization of Bulgaria (Bulgaria 4.0)

Меморандум за Дигитална България – България 4.0

Осъзнавайки необходимостта от дигитална трансформация на икономиката и българската администрация. Водени от желанието си да се постави началото на едно ново сътрудничество между местната власт и бизнеса в името на общата ни цел – Дигитализация на икономиката в България. Убедени в ключовата роля на бизнеса и българските стартъпи, че само чрез партньорство между институциите и предприемачите в българската икономика ще бъдат изпълнени поставените цели.

Вярваме, че в едно гражданско общество, в условията на пазарна икономика, всеки стопански и обществен субект има своята роля и функция. За всички е ясно, че основната отговорност на държавата е да замести пазарните еханизми или да налага „пълна” рестрикция, а да подпомага връзките между стопанските субекти. В този дух на отговорност и сътрудничество, виждаме потенциала за напредък в дигитализацията чрез частна схема за електронна идентификация.

За решението на проблемите с електронните системи на местната администрация са необходими ясни стъпки и нововъведения, които да вземат под внимание доброто желание от всички страни, българската икономика да реализира потенциала си за по-голям икономически растеж чрез дигитализация на обществени услуги и подкрепа за дигитализация на бизнес процесите между стопанските субекти.

Визия

Въвеждане на концепция за Електронно Бизнес Гражданство (“Business e-Residency”), наричано за краткост “ еБГ ”, чрез която да се осъществи електронно ползване на административните услуги на общините и да се подкрепи дигитализацията на бизнес процесите в икономиката чрез частни схеми за електронна идентификация.

Стъпки за реализация

1. Създаване на Електронно Бизнес Гражданство (еБГ) базирано на частна схема за електронна идентификация и единен уеб портал.
2. Издаването на Електронно Бизнес Гражданство да се извършва изцяло електронно и отдалеченото.
3. Полагането на електронен подпис посредством еБГ, наричан “Business eSignature”, да се извършва посредством модерен смартфон или друго интелигентно устройство.
4. Елиминиране на нуждата от карточетци при ползване на публични електронни услуги, чрез използването на еБГ.
5. еБГ ще осигурява лесно управление на Електронна Самоличност за идентификация и полагане на Квалифициран Електронен Подпис (КЕП) с пълна юридическа стойност на саморъчният подпис по силата на Регламент (ЕС) 910/2014.
6. Ползване на електронно овластяване посредством еБГ за упълномощаване на друго лице без да се налага нотариално заверено пълномощно.

Очаквани ефекти и резултати

1. По-висока производителност в българската икономика при дигитализиране на процесите с използване на електронна идентичност, подпис и електронни удостоверителни услуги, които са лесни за ползване и имат пълна юридическа стойност.
2. Благодарение на дигитални процеси между българският бизнес и техните партньори и клиенти, очакваме още по-бързо развитие на успешни търговски отношения.
3. По-лека и спокойна работа между държавната администрация и бизнеса посредством дигитализирани обществени услуги.
4. Електронни обществени услуги, достъпни чрез удобна технология за електронна идентичност, подпис и други електронни удостоверителни услуги, осигуряват електронно приемане на документи с пълна юридическа стойност от администрацията. Това ще доведе до елиминиране на опашките по гишетата, което от своя страна ще даде възможност на служителите в администрацията да работят по-спокойно и фокусирано.
5. Дигитализирането на обществени услуги позволява сигурното връчване на документи от администрацията към бизнеса, което ще повиши доверието в институциите и предвидимостта за бизнеса.
6. Отваряне на българската икономика към нови инвеститори и местни предприемачи, чрез намаляване на административната тежест и оптимизиране на времето необходимо за реализация на инвестиционни проекти.
7. Ефектите от по-удобен и сигурен отдалечен достъп до публични и бизнес услуги ще бъдат от полза, както за администрацията и съществуващите стопански лица в страната, така и за инвеститори, които планират инвестиции в българската икономика и България.

Този Меморандум се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на подписването му. Всяка страна може да прекрати този меморандум за споразумение чрез уведомяване с официално писмо. Участието в този Меморандум е на
добра воля, за развитието на Дигитализацията в България.

Partners and participants

“Trakia Economic Area” www.tez.bg
“Evrotrust Technologies AD” www.evrotrust.com
“Trakia Tech” www.trakia.tech
“DesignFirst OÜ” www.designfirst.eu