О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

О Б Я В А

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.,  изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.)

 

“ЗЛАТЕН РИТОН“ ЕООД

със седалище: Р. България, област Пловдив, Община Пловдив,

гр. Пловдив, ул. „Велико Търново“ № 61

 ЕИК 160136707

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект:

ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на поземлени имоти с идентификатори  № 03839.37.26, 03839.37.27, 03839.37.32, 03839.37.14, 03839.37.31, 03839.37.12 и 03839.37.13 по КК на с. Бенковски, местност „Стар беглик“, община Марица, област Пловдив в производствени и складови дейности, крайпътен търговски обект, бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг.

 

„Производствени и складови дейности, крайпътен търговски обект, бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг“  в поземлени имоти с идентификатори  № 03839.37.26, 03839.37.27, 03839.37.32, 03839.37.14, 03839.37.31, 03839.37.12 и 03839.37.13 по КК на с. Бенковски, местност „Стар беглик“, община Марица, област Пловдив

 /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти:  Юри Хаджиев

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Велико Търново“ № 61,  „Златен Ритон“ ЕООД,

Телефон и е-mail: тел. 0887 435604, е-mail:

/лице, адрес, телефон/

 

Информацията за инвестиционно предложение е налична в офиса на „Златен Ритон“ ЕООД,

адрес: гр. Пловдив, ул. „Велико Търново“ № 61,

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” №122