ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

ИСКАНЕ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

До

Директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите

гр. Пловдив

 

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Приложение № 6

към чл. 6, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

към НАРЕДБА за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.,  изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

 

От

“ЗЛАТЕН РИТОН“ ЕООД, ЕИК 160136707

със седалище: Р. България, област Пловдив, Община Пловдив,

гр. Пловдив, ул. „Велико Търново“ № 61

 

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: обл. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Велико Търново“ № 61

Телефон, факс и e-mail: тел. 0887435604, е-mail:

Лице за контакти: Юри Хадхиев – Управител

 

Относно: Писмо с Ваш Изх. № ОВОС – 694-3/26.04.2024г. за приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  

 

Уважаеми г-н Директор,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

 

ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на поземлени имоти с идентификатори  № 03839.37.26, 03839.37.27, 03839.37.32, 03839.37.14, 03839.37.31, 03839.37.12 и 03839.37.13 по КК на с. Бенковски, местност „Стар беглик“, община Марица, област Пловдив в производствени и складови дейности, крайпътен търговски обект, бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг.

 

„Производствени и складови дейности, крайпътен търговски обект, бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг“  в поземлени имоти с идентификатори  № 03839.37.26, 03839.37.27, 03839.37.32, 03839.37.14, 03839.37.31, 03839.37.12 и 03839.37.13 по КК на с. Бенковски, местност „Стар беглик“, община Марица, област Пловдив

 

Целта на инвестиционното предложение ПУП – ПРЗ за промяна предназначение на поземлени имоти с идентификатори № 03839.37.26, 03839.37.27, 03839.37.32, 03839.37.14, 03839.37.31, 03839.37.12 и 03839.37.13 по КК на с. Бенковски, местност „Стар беглик“, община Марица, област Пловдив в производствени и складови дейности, крайпътен търговски обект, бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг и изграждане на „Производствени и складови дейности, крайпътен търговски обект, бензиностанция, газстанция, ТИР паркинг“

 

Разглежданата инициатива е ново инвестиционно предложение.

Проектът се разработва на базата на Решение на Общински съвет на Община Марица  № 77 взето  с протокол 3 от 12.12.2023г., документи за собственост, становища от компетентните инстанции, както и задание за проектиране от Възложителя.

 

Прилагам:

  1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
  2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата – копие на Платежно нареждане.
  3. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител – НЕПРИЛОЖИМО.
  4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител- НЕПРИЛОЖИМО.

 

0 Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

0 Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

0 Желая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

 

 

Дата: 20.05.2024г. Уведомител: …………………
  /Юри Хаджиев /

       (подпис)